2014 Members

 

Staff
Masaharu Nagayama
Masakazu Akiyama
Elliott Ginder

 

Doctor
 Yusuke Sawabu
 Kazuki Matshshita
 Satoshi Ohta

 

Master
Misaki Kubo
Yuuto Aki
Yuuto Hirayoshi
Yoshiaki Minami
HIroaki Ishibashi

 

Bachelor
Mamoru Okamoto
Mina Kaneko
Miki Ohiwa
Taihei Sato
Ayumu Katayama
Tomitsuka
Tomoki Ohshima
Takaaki Minomo
Nakamura

 

Researchers
 Yasuaki Kobayashi
Kei Nishi

 

Secretary
Makiko Dewa