2018 Members

 

Staff
<P> Masaharu Nagayama
<AP> Yasuaki Kobayashi

 

Doctor
<D3> Kim Minsoo
<D2> Mamoru Okamoto
<D1> Yusuke Yasugahira

 

Master
<M2> Chin Anro
<M1> Yuji Ono
<M1> Atsushi Mori
<M1> Satoshi Matsunaga

 

Bachelor 4
Keita Aoki

 

Researchers
<PD> Kota Ohno
<PD> Jun-Ichi Kumamoto
<PD> Sari Iopponjima

 

Secretary
Makiko Dewa
Yukari Tomisawa