2018 Members

 

Staff
<P> Masaharu Nagayama
<AP> Masakazu Akiyama
<AP> Masaaki Uesaka
<AP> Takeshi GOtoda

 

Doctor
<D2> Mamoru Okamoto
<D2> Kim Minsoo

 

Master
<M2> Mitsuki Mouri
<M2> Yusuke Yasugahira
<M2> Chin Anro
<M1> Hidehiko Araki
<M2> Yuji Ono

 

Bachelor 4
Shota Fukazawa
Satoshi Matsunaga
Takanori Sawa
Tetsu Kasahara
Rio Maya
Shoutarou Nakabayashi
Keita Aoki

 

Researchers
<PD> Takamichi Sushida
<PD> Jun-Ichi Kumamoto
<PD> Sari Iopponjima

 

Secretary
Makiko Dewa
Yukari Tomisawa