2023 Members

 

Staff
<Professor> Masaharu Nagayama

<Associate Professor> Yasuaki Kobayashi

<Assistant Professor> Yikan Liu

 

Doctor
Narita,Masaaki

Master

Ohara,Susumu

Shimizubata, Ayumu

Murata, Ryo

Yoshimoto, Akinori

Wada, Kazuma

Noda, Yuma

Motohashi, Natsume

LI, Yiwei

Bachelor 4

Ishida, Keiya

Kusama, Sho

Nagayama, Yui

Research Students

Ando, Keito

Wei, Yuxiao

Researcher

< Specially Appointed Assistant Professor> Gao, Yueyuan

<PD>Nakayama, Madoka

<PD> Eom, Junyong

<PD> Kagawa, Keiichiro

<Research Fellow> Gen Nakamura

<Research Fellow> Yasumasa Nishiura

Secretary
Yukari Tomisawa

 

(2023.4.1)